Synes godt om på Facebook
- og vær opdateret hele tiden

Baggrund

Baggrund for stiftelsen af Hærvejskomitéen 28. januar 2011 ved møde hos LEGO
Koncernen:

Det står klart, at der er behov for at udvide den nord-sydgående vejkapacitet i Jylland.
Østjyske Motorvej er generelt præget af begyndende trængsel – ikke mindst på

strækningen fra Vejle Nord til Skærup. I forbindelse med trafikaftalen fra januar 2009 blev der afsat penge til en udvidelse af kapaciteten til 6 spor på denne strækning. Den forventede vækst i trafikken vil imidlertid afstedkomme fornyede trængselsproblemer ved Vejle om senest 10-15 år, hvor kapaciteten på den nuværende fjordbro slipper op.

I forbindelse med trafikaftalen fra januar 2009 blev der iværksat en række strategiske analyser, der skal færdiggøres senest i 2013 med delrapportering i 2011. Herunder skal der foretages en analyse af det langsigtede kapacitetsbehov for den nord/syd-gående vejtrafik i Jylland. Hvordan løser vi det stigende kapacitetsproblem på Østjyske Motorvej set i sammenhæng med den tyske planlægning syd for grænsen?

Som led i denne strategiske analyse offentliggjorde Transportministeriet den 15. marts 2010 en indledende screening af mulige linjeføringer for en ny midtjysk motorvejskorridor (”Hærvejskorridoren”). NIRAS Konsulenterne har i denne screening identificeret principielle linjeføringsmuligheder og vurderet de enkelte linjeføringers potentiale på et overordnet niveau. Screeningen kortlægger og beskriver i alt 9 mulige linjeføringer, som vil være et afsæt for det videre arbejde.

Det vurderes, at vejtrafikken på en ny midtjysk motorvej (Hærvejsmotorvej) – afhængigt af linjeføringen – vil kunne andrage op mod 20-25.000 køretøjer pr. døgn (ÅDT). Trafikken udgøres af en kombination af overflyttet trafik fra E45-korridoren, og trafik der overflyttes fra eksisterende vejstrækninger i tilknytning til den nye motorvejskorridor, herunder f.eks. parallelle ruter og mindre lokale veje. Det vil skulle afdækkes nærmere, i hvilket omfang en evt. midtjysk motorvejs-korridor vil kunne give anledning til nygenereret trafik som følge af vækst og jobskabelse i tilknytning til korridoren

I forhold til E45 vurderer NIRAS Konsulenterne med udgangspunkt i dagens trafik, at der kan ske en aflastning på op til 10-15.000 køretøjer pr. døgn – svarende til omkring 20 % af den samlede trafik på E45 ved Vejlefjordbroen. Det hænger bl.a. sammen med, at den gennemkørende trafik – afhængigt af den konkrete linjeføring – kan opnå en tidsmæssig gevinst ved at anvende den nye motorvejskorridor
Det står klart, at en hærvejsmotorvej i kraft kortere køreafstande og mindre trængsel vil give store gevinster i form af tidsbesparelser og reduktion af brænd-stofforbruget for den nord-syd-gående transport i Jylland. Disse økonomiske, tidsmæssige og miljømæssige gevinster for samfundet er værd at høste.

Der er desuden behov for at fokusere på fortsættelsen af den jyske transportkorridor over den dansk-tyske grænse med henblik på at sikre mobiliteten mellem den jyske halvø og resten af Europa. Herunder støtter Hærvejskomitéen planerne om en fælles dansk-tysk mobilitetskommision, der skal sikre sammenhæng i de trafikale investeringer på begge sider af grænsen.

Endelig vil en bedre sammenhæng mellem motorvejsnettet og den internationale lufthavn i Billund indebærer fordele for såvel erhvervslivet som for private borgere..